บริการให้คำปรึกษา
0-2953-9693

บริษัท เอชอาร์. ไดเจสท์ จำกัด

บริษัท เอชอาร์. ไดเจสท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อแบ่งเบา ภาระของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านการจัด หาแรงงาน โดยบริษัทฯได้ระดมนักบริหารมืออาชีพหลาย สาขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี ความรู้ความชำนาญในงานบุคคล แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน เป็นจำนวนมากเข้ามาเป็นทีมงานใน การให้บริการ.......